top of page

תכנון מודע אקלים הוא תכנון חכם יותר, המתחשב בסביבתו הפיסית והאקלימית של המבנה.

ניתוח הנתונים הפיסיים והאקלימיים בסביבה הנתונה, תוך התחשבות וניצול מושכל שלהם, יעניקו למבנה המתוכנן ולדייריו סביבת חיים בריאה המעודדת חיסכון באנרגיה, חשמל ומים, תוך שימוש בחומרים ומשאבים טבעיים.

bottom of page